צוואות וירושות


משרדנו מטפל עבור לקוחותיו בהכנת צוואות – בין אם הוכנו ע"י המשרד בהתאם להוראות הלקוח, ובין אם בייעוץ והסבר ללקוחות המעונינים בהכנת הצוואה באופן אישי ובדיסקרטיות - כצוואה בכתב יד. במקביל אנו מטפלים בהוצאת צווי ירושה (במקרים בהם המנוח לא הותיר צוואה) ובהוצאת צווי קיום צוואה (במקרים בהם קיימת צוואה שהותיר המנוח).
כמו כן אנו מייעצים ומטפלים בהכנת "צוואה מחיים" לאלו אשר מעוניינים לתת הנחיות מדוייקות בנוגע לשאלות של הארכת חיים באמצעים מלאכותיים

דיני הירושה קובעים כי באם לא נתן אדם הנחיה אחרת, יחולו הוראות חוק הירושה – ירושה על פי דין.

ירושה על פי דין:

אדם הרוצה לסטות מהוראות חוק הירושה - עליו לערוך צוואה.
כך אם אדם רוצה כי רכושו יחולק לפי מפתח שונה מהקבוע בחוק, עליו לערוך צוואה.
ישנם מקרים בהם הוראות לגבי ירושה על פי דין שבחוק הירושה, אינם מתאימים, וכדי שהמצווה יבטיח שרצונו יעשה, לאחר מותו, רצוי לערוך צוואה – לדוג' במקרים של זוגות שאינם נשואים, ילדים מאומצים, הפריות וכד'.
יודגש כי לאדם שמורה הזכות לשנות צואתו, לבטלה ויכול לערוך צוואה חדשה במקום – עד יום פטירתו. דרך הביטול היא באותו אופן שבו נערכה הצוואה.

צוואות:

ישנם ארבעה סוגי צוואות אפשריים:
1. בכתב יד – כולה תכתב ע"י המצווה בכתב ידו, ותכלול תאריך וחתימה
2. בעדים – בכתב (יכול להיות מודפס), תכלול תאריך, חתימה של המצווה בפני 2 עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו, והעדים יאשרו באותו מעמד בחתימתם שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
3. בפני רשות – אמירת הדברים או הגשת מסמך בכתב עם הדברים ע"י המצווה לשופט או רשם או חבר בה"ד דתי, שיוקראו בפניו והא יצהיר שזו כוונתו והשופט/דיין יאשר.
4. "שכיב מרע"- שכיב מרע ומי שרואה עצמו מול פני המוות יצווה בפני 2 עדים בע"פ, ודבריו ירשמו ע"י העדים שיחתמו ויפקידו אצל רשם לעניני ירושה, ככל האפשר בהקדם. צוואה שכזו בטלה תוך חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה בחיים.
בית משפט רשאי לקיים צוואות אשר יש בהן ליקויים שונים, אך זאת בתנאי שהתקיימו מרכיבי יסוד בצוואה.

מוריש יכל לצוות בצוואתו :
1. את כל עזבונו
או 2. חלק יחסי מכל עזבונו ( לדוג' % מסויים לכל ילד)
או 3. נכס שכלול בעזבון – "מנה" -(לדוג' דירה, כסף בחשבון ספציפי בסכום מוגדר או כפי שיהיה בחשבון בעת הפטירה, תכשיטים)
או 4. טובת הנאה מהעזבון – "מנה"- (לדוג' ויתור על חוב שחב לו יורש)

מוריש יכול לצוות כך ליורש אחד או למספר יורשים.
מוריש מוריש ליורשיו לא רק זכויות אלא גם חובות. עורך צוואה יכול להשפיע בצוואתו על נטל חוקת החובות בין הזוכים עפ"י הצוואה. לכן בתכנון ועריכת צוואה יש להתייחס להבט זה של חלוקת נטל החובות בין היורשים.

טיפים:
1. בעת עריכת הצוואה יש להקפיד על הוראות ברורות וחד משמעיות.
יש להתייחס גם לאפשרויות שיתפתחו בעתיד – לדוג' רישום "אשתי" להבדיל מ"אשתי יפה" (אשר ייתכן ולא תהא אשתו במועד פטירתו), רישום מה יהיה במקרה שחו"ח אחד הזוכים עפ"י הצוואה ילך לעולמו לפני המצווה (האם חלקו של הנפטר יעבור ליורשי הנפטר או שחלקו יתחלק בין שאר הזוכים עפ"י הצוואה)
2. רצוי לעבור על הצוואה עם שינוייים בנסיבות החיים לדוג' – גרושים, הולדת ילדים, פטירת בן משפחה וכו', וכן מידי תקופה, כדי להחליט האם הוראות הצוואה עדיין משקפות את הרצון.
3. לפי הוראות חוק הירושה ישנם נכסים שאינם כלולים בעזבון לדוג' נכסים עפ"י חוק חוזה ביטוח, קופת תגמולים וכד' שלגביהם נקבעים המוטבים בחוזה מול אותו גוף. כל שינוי מוטבים יעשה מול אותו גוף, עפ"י תקנותיו ובהודעה לו.
4. ניתן לקבוע בצוואה הוראות חלקיות באופן שרק לגביהן יחולו הוראות הצוואה (לדוג' לגבי נכס מסויים), ולגבי כל נושא או נכס אחר שלא נזכרים בצוואה יחולו הוראות חוק הירושה.
5. יש להביא בחשבון שיקולי מס.

צוואה משותפת
בשנים האחרונות מקובלת אצל בני זוג בעיקר הצוואה ההדדית / הצוואה המשותפת.
הנושא מוסדר בפסיקה ובחוק הירושה תיקון מס' 12 סע' 8א'
בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של אחד על משנהו, בין אם הזוכה הוא בן הזוג או צד ג', בין אם המסמכים נערכו במסמך אחד או כשני מסמכים שנערכו בו"ז.
בני זוג רשאים לכלול בצוואות הדדיות הוראה לפיה לאחר מות אחד מהם לא יהא הנותר בחיים רשאי לשנות את הצוואה ההדדית.
ביטול צוואה הדדית כרוך בשני שלבים – פעולת ביטול (שנעשית באותה דרך של עריכת הצוואה- צוואה בכתב, בעדים וכד'), ובשלב שני משלוח הודעת ביטול.
נקבע שביטול צוואה הדדית יהא בתוקף רק אם:
בחייהם של שני בני הזוג – המבקש ביטול הצוואה צריך לתת הודעה בכתב למצווה השני, עם מסירת ההודעה בטלות שתי הצוואות .
הצוואה ההדדית בטלה גם אם הזוכה עפ"י שתי הצוואות ההדדיות הוא צד שלישי לדוג' ילדים.
במקרה כזה יחולו הוראות חוק הירושה לגבי ירושה עפ"י דין אלא אם כן יערוך המצווה הראשון צוואה חדשה.
לאחר מות אחד מבני הזוג:
אם העזבון טרם חולק – מי שמבקש לבטל צוואתו צריך להסתלק מכל מנה, חלק בעזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה של בן הזוג שנפטר. ההסתלקות תהיה שלא לטובתו שלו, או טובת ילדו או אחיו
אם העזבון כבר חולק – מי שמבקש לבטל צוואתו צריך להחזיר לעזבון את כל מה שירש.
זאת, אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת. אבל הוראה ששוללת לחלוטין את הזכות לבטל צוואה בחיי שני בני הזוג בטלה.

חזרה לראש העמוד

כל האמור באתר זה הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי, כל הסתמכות על האמור הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד
בכל מקרה מומלץ לקבל יעוץ אישי ופרטני מעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי.

© כל הזכויות שמורות לענת אנבר משרד עורכי דין

קישורים